Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (SESG) er Region Syddanmarks eneste kombinationsskole. Skolen rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD), et handelsgymnasium (HHX) og et teknisk gymnasium (HTX). Aktiviteterne er spredt på 4 store matrikler i Svendborg.

Skolen ønsker at fremme, at “viden virker”. Den viden, eleverne får, skal være en aktiv og skabende kraft, som giver dem mulighed for at tage ansvar for eget liv og det samfund, de lever i.

Skolen arbejder for, at uddannelserne skal være på forkant og relevante for elever og aftagere i det lokale erhvervsliv og på de videregående uddannelser. Alt i alt skal eleverne blive rustet til at møde samfundets krav og muligheder.

Det indebærer også at forholde sig til den fynske robotindustris behov for dygtige faglærte og it-eksperter, samt universiteternes behov for studerende, der er klare på at tage en videregående teknologisk uddannelse.

Læs mere

I R O B O læring

På HHX indgår projektet naturligt i faget Informationsteknologi, tonet med merkantile opgavestillinger. Videst muligt, samarbejdes tværfagligt med eksempelvis marketing, økonomi og samfundsfag.

På HTX vil man benytte det tværgående fag Teknologi for systematisk at videreudvikle metoder med robotter i undervisningen.

I EUD vil man arbejde med forskellige typer projekter på grundforløbets (GF) faglige retning TECH.  I efterår 2018 starter man op med et valgfagshold, bestående af deltagere fra GF1 og GF2, altså unge og lidt ældre EUD elever.

Skolen har på egen matrikel arrangeret robotaktiviteter i rammerne af camps, der kunne betegnes som en lovende succes. SESG vil professionalisere dette tiltag, sammen med projektets partnere og andre interesserede. Ikke mindst skal også det skoleinterne, tværfaglige samarbejde videreudvikles.

Skolens mål med projektet

Skolen har erfaringer med robotter i undervisningen, især på HTX. Projektet skal bidrage til at gøre didaktisk tænkning om læring med robotter eksplicit, at videreudvikle metoder og at sprede dem bredere på skolen.

Skoleinternt vil SESG opnå en større gensidig forståelse imellem skolens afdelinger, via udveksling og samarbejde om de nye teknologier og om roboteventen. Man vil afdække og i langt højere grad omsætte det store potentiale for gensidig inspiration og øget samarbejde imellem afdelingerne.

SESG bestræber sig på at være en åben og opsøgende skole, som samarbejder med de relevante aktører om overgang fra folkeskolen. Gymnasierne og erhvervsskolen vil videreudvikle deres mange gode tiltag inden for brobygning, udbud af valgfag til folkeskoler og i denne sammenhæng et relativt nyt lærer-lærersamarbejde på tværs af skoletyper. Dermed skal overgang fra grundskolen til gymnasiet og fra gymnasiet til de videregående uddannelser blive endnu sammenhængende for de enkelte unge.

Derudover vil skolen indtage en aktiv rolle i videreudvikling af det lokale robotnetværk på Sydfyn.