Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (SESG) er Region Syddanmarks eneste kombinationsskole. Skolen rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD), et handelsgymnasium (HHX) og et teknisk gymnasium (HTX). Aktiviteterne er spredt på 4 store matrikler i Svendborg.

Skolen ønsker at fremme, at “viden virker”. Den viden, eleverne får, skal være en aktiv og skabende kraft, som giver dem mulighed for at tage ansvar for eget liv og det samfund, de lever i.

Skolen arbejder for, at uddannelserne skal være på forkant og relevante for elever og aftagere i det lokale erhvervsliv og på de videregående uddannelser. Alt i alt skal eleverne blive rustet til at møde samfundets krav og muligheder.

Det indebærer også at forholde sig til den fynske robotindustris behov for dygtige faglærte og it-eksperter, samt universiteternes behov for studerende, der er klare på at tage en videregående teknologisk uddannelse.

Læs mere

I R O B O læring

På HHX indgår projektet naturligt i faget Informationsteknologi, tonet med merkantile opgavestillinger. Videst muligt, samarbejdes tværfagligt med eksempelvis marketing, økonomi og samfundsfag.

På HTX vil man benytte det tværgående fag Teknologi for systematisk at videreudvikle metoder med robotter i undervisningen.

I EUD vil man arbejde med forskellige typer projekter på grundforløbets (GF) faglige retning TECH.  I efterår 2018 starter man op med et valgfagshold, bestående af deltagere fra GF1 og GF2, altså unge og lidt ældre EUD elever.

Skolen har på egen matrikel arrangeret robotaktiviteter i rammerne af camps, der kunne betegnes som en lovende succes. SESG vil professionalisere dette tiltag, sammen med projektets partnere og andre interesserede. Ikke mindst skal også det skoleinterne, tværfaglige samarbejde videreudvikles.

Skolens mål med projektet

Skolen har erfaringer med robotter i undervisningen, især på HTX. Projektet skal bidrage til at gøre didaktisk tænkning om læring med robotter eksplicit, at videreudvikle metoder og at sprede dem bredere på skolen.

Skoleinternt vil SESG opnå en større gensidig forståelse imellem skolens afdelinger, via udveksling og samarbejde om de nye teknologier og om roboteventen. Man vil afdække og i langt højere grad omsætte det store potentiale for gensidig inspiration og øget samarbejde imellem afdelingerne.

SESG bestræber sig på at være en åben og opsøgende skole, som samarbejder med de relevante aktører om overgang fra folkeskolen. Gymnasierne og erhvervsskolen vil videreudvikle deres mange gode tiltag inden for brobygning, udbud af valgfag til folkeskoler og i denne sammenhæng et relativt nyt lærer-lærersamarbejde på tværs af skoletyper. Dermed skal overgang fra grundskolen til gymnasiet og fra gymnasiet til de videregående uddannelser blive endnu sammenhængende for de enkelte unge.

Derudover vil skolen indtage en aktiv rolle i videreudvikling af det lokale robotnetværk på Sydfyn.

Fåborg Gymnasium vægter et stærkt fællesskab og et trygt og udviklende læringsmiljø med samvær og humor. Et godt samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og skolens øvrige personale er vigtigt for skolen. Der er høj opmærksomhed på, at der er plads til forskellighed og til det personlige engagement. Skolen har 25 undervisere og 220 elever.

I R O B O læring

Eleverne på Fåborg Gymnasium skal lære at forholde sig til komplekse problemstillinger, dannes til livslang læring og til at kunne begå sig i et moderne demokratisk samfund. Det indebærer at få indsigt i de nye teknologier og relatere til nuværende og fremtidige forhold.

I løbet af projektet vil eleverne først og fremmest arbejde med robotteknologier i faget Fysik A, og derudover indgå i elev-elev undervisning i brobygningsaktiviteter til udvalgte lokale folkeskoler.

Skolens mål med projektet

Robolæring skal bidrage til skolens erklærede princip om at tage godt imod de nye 1g-elever og sørge for at lette overgangen fra grundskole til gymnasium. Her tages højde for elevernes forudsætninger – også deres formelle og informelle digitale kompetencer.

Projektet indgår i skolens kompetenceudvikling af undervisere og i et samspil med beslægtede lokale udviklingsarbejder, heriblandt at fremme elevernes “lyst til læring”.

 

På Nyborg Gymnasium (NG) er 7 ungdoms- og erhvervsuddannelser samlet under ét tag: STX, HF, IB, HHX, EUX, EUD og 10. klasse.

Som elev på skolen er det muligt at bo på kostskolen, der huser unge fra de forskellige uddannelser – og fra hele verden. Hverdagen på Nyborg Gymnasium deles mellem mere end 1.000 elever og 100 medarbejdere. Skolen tilbyder undervisning i faget informatik for elever på både HHX, EUX, STX og HF. Digitale teknologier har en særlig plads i skolens Makerspace, hvor elever har mulighed for at arbejde med laserskærer, 3D printer, folieskærer, mikroprocessorer, sensorer, motorer, robotter.

I R O B Olæring og skolens mål med projektet

Nyborg Gymnasium haft igennem flere år opbygget et tæt og godt samarbejde med kommunens grundskoler og Nyborg Bibliotek. Informatikelever fra Nyborg Gymnasium har således undervist elever fra grundskolen til arrangementet ”Hour of Code”. Derudover har der været afholdt workshops i kreativ anvendelse af it-teknologi for grundskoleelever til Nyborg Kulturnat. I projektet ROBOlæring vil man gerne udvide samarbejdet med flere samarbejdspartnere og desuden sætte mere fokus på robotteknologier.

Skolens Makerspace har været et frivilligt tilbud til elever som afterschool aktivitet, men også til lærere som en hjælp til at integrere digitale teknologier i undervisningen. I projektet ROBOlæring vil skolen styrke bevidstheden om Makerspace hos både elever og lærere på Nyborg Gymnasium, så faciliteterne i Makerspace bliver anvendt af en større gruppe af fag og undervisere på Nyborg Gymnasium.

Mulernes Legatskole er blandt de største i Danmark, med ca. 900 elever fordelt på 28 gymnasieklasser og 4 hf-klasser. Gymnasiet har et meget stort og alsidigt tilbud til eleverne, både hvad angår undervisning, valgfag og mulighederne for at bruge skolens moderne faciliteter efter skoletid. Der lægges stor vægt på elevindflydelse og aktiv demokratisk deltagelse.

På Mulernes er der udfordringer til de dygtigste, samtidigt med at der er særlig hjælp at hente for elever med problemer i enkelte fag.

Mulernes har i kraft af en samarbejdsaftale med SDU fokus på anvendelse af droner og robotter i undervisningen.

Læs mere

I R O B O læring

Gymnasiet vil bidrage med erfaringer fra droner og robotter i undervisningen. De tilknyttede undervisere vil fungere som “critical friends” og sparre på de sydfynske skolers tiltag med robotteknologier.

Skolens mål med projektet

Skolen ønsker også selv at finde faglig sparring, som kan hjælpe gymnasiet med yderligere at styrke den faglige profil omhandlende droner og robotteknologi.

Desuden vil man gerne drage nytte af andres erfaringer og udbygge kredsen af potentielle samarbejdspartnere. Heri indgår også feedback på det arbejde, der indtil nu er udført på Mulernes Legatskole, således at skolen kan arbejde mod at få gjort sine materialer endnu bedre.