Birkhovedskolen i Nyborg har teknologiforståelse og digital dannelse på dagsordenen. Man har gennem flere år arbejdet målrettet med at inddrage Robotteknologi (herunder LEGO Education, Bee Bots samt programmering og kodning) på alle skolens klassetrin.
Skolen deltager fast i FLL-konkurrencen og er i 2019 vært for en kommunal robotkonkurrence (i WRO-regi) for alle kommunens 3. klasser.
Det næste skridt er at få det nye forsøgsfag Teknologiforståelse på skemaet, som et fag for 9. årgang.

Mål for ROBOlæring

Birkhovedskolen ønsker i partnerskabet med de øvrige uddannelsesinstitutioner at videreudvikle skolens pædagogiske og didaktiske praksis. Skolens strategi er et klart grundlag: ALLE elever på skolen skal have mulighed for at udvikle deres teknologiforståelse.

Teknologi: Kompetent og kreativt, konstruktivt og kritisk

Skolen ønsker at give eleverne mulighed for at forstå de teknologiske muligheder og udvikle deres evne til at anvende disse konstruktivt og kritisk.
Eleverne skal opnå kompetencer, færdigheder og viden i kreative og meningsfulde processer, der udvikler deres forståelse for teknologi og øger deres digitale dannelse.

Om Birkhovedskolen

Birkhovedskolen er en byskole i Nyborg med ca. 510 elever og 40 lærere. Skolen er en to-sporet folkeskole fra 0. til 9. årgang.
Missionen i det daglige arbejde med eleverne er at skabe størst mulig læring for eleverne med fokus på det faglige, sociale og personlige. Lærerne arbejder på at øge elevernes lyst til læring hver eneste dag.

Haahrs er en privatskole, i centrum af Svendborg med 500 engagerede elever, der hylder værdierne trivsel og faglighed. På Haahrs Skole gør man sig umage for at levere en varieret og spændende undervisning, der udfordrer og engagerer eleverne. To klasselærere på hver klasse står for eleverne.

Haahrs tilbyder undervisning fra 0. – 10. klasse og har to spor på hver årgang.

Der prioriteres også en lang række sociale aktiviteter inden for skolens rammer: Heriblandt dramaundervisning, lejrskole på samtlige årgange, elevråd, samtaleeftermiddage og festlige traditioner som skolefester og koncerter. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen med tilbud til samtlige elever fra 0. – 5. årgang.

I R O B O læring

… (brobygning)

Skolens mål med projektet

Haahrs ser sig selv som en vigtig del af fødekæden til de videre uddannelsesforløb, som skolens elever vil påbegynde i fremtiden: “Det arbejde, der ligger i at være en del af noget større, vil vi gerne fokusere på!”

Haahrs ønsker at træde skridtet videre ud i det relativt ukendte område omkring robotteknologi, og samtidigt netværke med “alle de andre vovehalse” der også ser potentialer i robotter og læring.

Skolen ønsker at indgå tætte relationer til hele uddannelsessfæren og bygge videre på de mange gode forbindelser, man har i forvejen.

Rantzausminde Skole er en almindelig folkeskole med elever fra 0.-9.årgang. Skolen har fokus på læring, trivsel og dannelse.
Eleverne dannes til at forlade Rantzausminde Skole som livsduelige mennesker, der har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i vores samfund.

På Rantzausminde skole tilbydes programmering som valgfag i overbygningen. Derudover arbejder man også med programmering som en del af naturfag/teknologi og matematik.

I R O B O læring

Aktuelt vil Rantzausminde samarbejde med Svendborg Erhvervsgymnasier HTX om et brobygningsprojekt om programmering af LEGO Mindstorm robotter og de etiske dilemmaer som man møder i arbejdet med denne teknologi.

Yderligere overvejer man forløb med nye teknologier som 3D print, i læringsmålsprogression fra folkeskole til erhvervsgymnasium.

Skolens mål med projektet

Skolens mål med projektet er at flere lærere kan anvende programmering og engineering i forbindelse med dagligdags problemstillinger. Flere af skolens elever skal opnå kompetencer indenfor disse områder. Dette arbejde skal være med til at hjælpe eleverne med at træffe de rigtige valg, når de skal videre på ungdomsuddannelse.

Nymarksskolen er en ambitiøs ungeskole, hvor man vil “udvikle unge, der skaber og forandrer fremtiden”.

I R O B O læring

Skolen har 670 elever på 7.-10. årgang. Skolen tilbyder “Robotics” som fokusfag for 7.-9. årgang. Projektaktiviteter i Robolæring vil blive integreret i 10. klassecenterets naturfaglige studieretning.

Skolens mål med projektet

Nymarksskolen ønsker at give sine elever endnu mere viden om og motivation for alle aspekter af STEAM kompetencerne:
Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics.
Arts udvider de velkendte STEM kompetencer og henviser til de nødvendige humanistiske og kreative kompetencer, når man arbejder med naturvidenskabelige fagområder og nye teknologier.

Samtidig skal projektet bidrage til skolens bestræbelser på, at de unge kan træffe en kvalificeret beslutning om valg af ungdomsuddannelse.